Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van de Weerd Academy B.V. (handelend onder Vonera Uitvaartopleidingen)

Inhoud

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

Artikel 3: Toelating, inschrijving en betaling

Artikel 4: Intellectueel eigendomsrecht

Artikel 5: Stages

Artikel 6: Bedenktermijn

Artikel 7: Annulering

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Artikel 9: Geheimhouding

Artikel 10: Klachtenprocedure

Artikel 11: Overmacht

Artikel 12: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer: Van de Weerd Academy B.V., gevestigd te 5431 NV, Cuijk, aan de De Nieuwe Erven 3 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87995069.
Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus of training die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.

Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.

Opdrachtgever: de opdrachtgever van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers kunnen zijn: Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving. Rechtspersonen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) via een natuurlijk persoon aan een opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, is Opdrachtnemer gerechtigd hier een beslissing over te nemen. 2.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.vonera.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden vier weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. 2.5 Dit reglement is geldig vanaf 1 augustus 2022.

Artikel 3: Toelating, inschrijving en betaling

3.1 Met uitzondering van een specifieke vermelding op de website www.vonera.nl bij een specifiek opleidingsproduct, zijn er geen toelatingseisen aan de opleidingsproducten verbonden. 3.2 Inschrijving voor een opleidingsproduct is alleen mogelijk via de website. 3.3 Na ontvangst van tijdige betaling op de rekening van Opdrachtnemer is de inschrijving definitief. Mits anders vermeld bij een specifiek opleidingsproduct moet de betaling één werkdag, voorafgaand aan de startdatum van de opleiding bijgeschreven zijn op het rekeningnummer van Opdrachtnemer. 3.4 De opleidingskosten omvatten de gehele opleiding waar de deelnemer zich voor heeft aangemeld, inclusief digitaal lesmateriaal. Eventuele reiskosten en hepatitis-B vaccinatie zijn niet inbegrepen.

Artikel 4: Intellectueel eigendomsrecht

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het opleidings-, cursus- en trainingsmateriaal berusten bij Opdrachtnemer. 4.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende opleidings-, cursus- en trainingsmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. 4.3 Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven. 4.4 Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal. 4.5 Opleidings-, cursus- en trainingsmateriaal wordt door Opdrachtnemer aangeboden in digitale vorm. Op aanvraag van Opdrachtgever is het mogelijk om tegen betaling afgedrukt lesmateriaal te ontvangen.

Artikel 5: Stages

5.1 Het lopen van één of meerdere stages kan een onderdeel zijn van een opleiding. Indien een stage onderdeel uitmaakt van een opleiding dan is Opdrachtnemer verplicht de voorwaarden en vereisten van een stage op voorhand te vermelden op de website www.vonera.nl in de omschrijving van de opleiding. 5.2 Het vinden van een Stageplaats is de verantwoording van de Opdrachtgever. Algemene voorwaarden Vonera – versie 1.0

Artikel 6: Bedenktermijn

6.1 Na datum van inschrijving is er een bedenktermijn van 14 dagen waarin Opdrachtgever zonder opgaaf van een reden de inschrijving kan annuleren. In dit geval zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en de Opdrachtgever, het bedrijf of werkgever van de deelnemer, deze betaalt. Indien de Opdrachtgever, het bedrijf, het contract sluit geldt geen bedenktijd. 6.2 In het geval dat inschrijfdatum korter is dan 29 dagen voor de startdatum van de opleiding, geldt dat de bedenktermijn korter is dan 14 dagen zodat er geen conflict is met de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7.1.

Artikel 7: Annulering

7.1 Bij annulering van Open Inschrijvingen tot 15 dagen voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt het volledige bedrag van de opleidingskosten minus € 250 administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gerestitueerd. De annulering moet schriftelijk worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op restitutie van opleidingskosten. Restitutie van het inschrijfgeld met aftrek van administratie- en annuleringskosten gebeurt uiterlijk zeven dagen na ontvangst annulering. 7.2 Bij annulering kan Opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan Opdrachtnemer wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training. 7.3 Opdrachtnemer heeft het recht om Opdrachtgever tijdens de duur van een opleiding uit te sluiten van verdere deelname in geval van ongewenst gedrag. Hier wordt onder andere onder verstaan het niet respecteren van de omgeving, docenten, mede-deelnemers en de werkwijze. 7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de opleiding te verplaatsen of te annuleren wanneer er te weinig deelnemers zijn of in geval van overmacht. Er is sprake van te weinig deelnemers als er minder dan 50% van het op de website aangegeven maximale aantal deelnemers zich ingeschreven heeft. In geval van ziekte van de docent zorgt Opdrachtnemer voor een geschikte vervanger. Bij overmacht zal een lesdag worden verzet naar een nader door de opleiding te bepalen dag.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk. 8.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van deelname aan een Opleidingsproduct. 8.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 8.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 8.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Gezien de aard van de opleidingen is het mogelijk dat deelnemers persoonlijke ervaringen bespreken. Dit valt expliciet onder de geheimhouding. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor Opdrachtgever uit te sluiten van verdere deelname aan de opleiding. 9.2 Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Opdrachtgever te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1 Indien er sprake is van een verschil van mening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer omtrent zaken die de opleiding aangaan, waaronder het functioneren van docenten en deelnemers en de toepassing van de algemene voorwaarden, volgt eerst een gesprek tussen de betrokken partijen om te komen tot een oplossing. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan Opdrachtgever schriftelijk, per e-mail, een klacht indienen via het e-mailadres directie@vonera.nl. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. 10.2 Opdrachtnemer zal de ontvangst van klachten binnen twee werkdagen schriftelijk bevestigen aan klager. 10.3 De klacht zal binnen 14 dagen in behandeling worden genomen. De klachtafhandeling wordt geregistreerd en deze registratie wordt gedurende minimaal 5 jaar bewaard. 10.4 Uiterlijk binnen acht weken na indiening moet de klacht zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de Opdrachtgever hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet Opdrachtnemer een indicatie geven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. 10.5 Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de geschillencommissie. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, te weten een deskundige op het gebied van onderwijs, een deskundige op het gebied van uitvaarten en een juridisch deskundige. De commissie wordt geacht onafhankelijk op te treden en een bemiddelende rol te spelen. De commissie zal zowel de student als de opleiding horen en zal vervolgens binnen zes weken uitspraak doen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden door Opdrachtnemer snel afgehandeld. De afhandeling van het geschil wordt geregistreerd en gedurende minimaal 5 jaar bewaard. Opdrachtgever kan contact opnemen met de voorzitter van de commissie dhr. A. Brinkman, via telefoonnummer: 06-23 459 404.

Artikel 11: Overmacht

In geval van ziekte of noodzakelijke afwezigheid van een docent, waarbij de afwezigheid niet op voorhand kon worden voorzien, verplicht Opdrachtnemer zich om in gesprek te gaan met Opdrachtgever om te komen tot een goede oplossing.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden Vonera – versie 1.0

Direct aan de slag

 • Ervaring van Manon

  Ervaring van Manon

  "De uitvaartopleiding bij Vonera heeft mijn verwachtingen overtroffen op verschillende niveaus. Allereerst was ik onder de indruk van de diepgaande kennis en expertise van de docenten. Ze deelden niet alleen...

  Ervaring van Manon

  "De uitvaartopleiding bij Vonera heeft mijn verwachtingen overtroffen op verschillende niveaus. Allereerst was ik onder de indruk van de diepgaande kennis en expertise van de docenten. Ze deelden niet alleen...

 • Ervaring van Linda

  Ervaring van Linda

  Via mijn vriendenkring is Vonera op mijn pad gekomen. Een vriendin heeft eerder een opleiding hier gevolgd. Haar verhalen hebben bij mij de interesse gewekt om voor Vonera en de...

  Ervaring van Linda

  Via mijn vriendenkring is Vonera op mijn pad gekomen. Een vriendin heeft eerder een opleiding hier gevolgd. Haar verhalen hebben bij mij de interesse gewekt om voor Vonera en de...

 • Een kijkje bij de uitreiking van onze certificaten

  Een kijkje bij de uitreiking van onze certificaten

  Vonera heeft meerdere keren per jaar avonden waarbij er de welverdiende certificaten worden uitgereikt aan alle geslaagden. Dit keer was een van de groepen van 2023/2024 aan de beurt! Wat...

  Een kijkje bij de uitreiking van onze certificaten

  Vonera heeft meerdere keren per jaar avonden waarbij er de welverdiende certificaten worden uitgereikt aan alle geslaagden. Dit keer was een van de groepen van 2023/2024 aan de beurt! Wat...

1 van 3